Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

Vegelus

July 07 2015

Vegelus
7911 5a88 500
Reposted fromfungi fungi viancms ncms
Vegelus
3751 ef0e 500
Reposted fromraksha raksha viatoxicsoul toxicsoul
Vegelus
7572 b530
Reposted fromlittlebreath littlebreath viasm0k1nggnu sm0k1nggnu

July 05 2015

Vegelus
5792 c6e3 500
Reposted byrocktennerzizzachikubudasbezznieczuleniaiamyours

July 04 2015

Vegelus
2909 d3bf 500
Reposted frombanita banita
Vegelus
Reposted from919 919
Vegelus
Still nice, or even better?
Reposted fromfabs3 fabs3
Vegelus
Giant grass hopper
Reposted fromfabs3 fabs3
Vegelus
0965 dd95
Reposted fromlsm lsm
Vegelus
1376 f212 500
Reposted fromlotnamada lotnamada
Vegelus
1555 eb48 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
Vegelus
Vegelus
8565 d17a 500
Reposted fromfungi fungi viatoxicsoul toxicsoul
Vegelus
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viancms ncms

July 03 2015

Vegelus
9865 2c81 500
Reposted fromfoina foina
Vegelus
9886 6a5c 500
Reposted fromfoina foina
Vegelus
Reposted fromusagi usagi
Vegelus
6874 e6e7
Reposted fromlouse louse
Vegelus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl